Onze school


OBS De Ammers staat midden in de woonkern van Groot-Ammers.
Wij zijn een openbare school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, welkom is.

Daarnaast zijn wij vanaf 2008 een inclusieve school. Als school streven wij er na
ar ‘thuis nabij onderwijs’ aan te bieden. Dit betekent dat álle kinderen – met of zonder beperking(en) – in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes en op hun eigen niveau, regulier basisonderwijs kunnen volgen.

De gedachte achter inclusief onderwijs is dat het kind centraal staat en dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, niet van de beperkingen. Daarnaast moet de zorg naar het kind in plaats van dat het kind verplaatst wordt naar de zorg (ofwel: naar het speciaal onderwijs). Kinderen leren van en met elkaar als ze samen leren en zich samen ontwikkelen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Kinderen hebben de grootste kansen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers als ze actief kunnen deelnemen in de maatschappij en samenleving.

 

Speerpunten van ons onderwijs


 Positive Behavior Support (PBS)

Door heel de school passen we de methodiek PBS (Positive Behavior Support of wel Positieve Gedrags Ondersteuning) toe. Hierbij gaan we uit van de drie waarden van onze school: Respect, veiligheid en verantwoordelijk. We werken met een aantal normen om deze waarden te bereiken. Dit doen we door zoveel mogelijk het positieve gedrag te belonen. Dat belonen kan zowel via groepsbeloningen als individuele beloningen. Meer leest u hierover op de pagina van PBS
 

 

Handelings Gericht Werken (HGW)

Al een aantal jaren is het team bezig zich te ontwikkelen in Handelings Gericht Werken. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: Wat hebben zij nodig om bepaalde onderwijsdoelen te behalen? Leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol.
 
Plannen

Vanaf groep 1 wordt er al gewerkt met planborden. Leerlingen plannen in alle groepen taken in wat in groep 8 uitmondt in een weektaak. Hierdoor gaan onze leerlingen wat dit betreft goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs toe.

 
Lezen

Ten slotte staat al jaren het Lezen bij ons centraal. Lezen is van wezenlijk belang om een goede bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Via allerlei activiteiten, maar ook door de juiste didactiek, willen we het lezen bevorderen.

 

Ons bestuur


De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5), bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Vianen en Zederik en een algemeen bijzondere school in Leerdam. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de scholen.
Samen staan de scholen sterk voor openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door diversiteit en kwaliteit wordt er naar gestreefd de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken.